Supporting Information - Genes and Environment

J-STAGE

Appendix

 • Vol.35 No.2 2013
 • page 53-56
  A Pilot Study for the Mutation Assay Using a High-throughput DNA Sequencer
  Tomonari Matsuda, Makiko Takamune, Yoko Matsuda, Masami Yamada
 • Table S1-S3 (PDF file)
 • Table S4 (Excel format file)
 • Vol.35 No.1 2013
 • page 10-20
  Expression and activity of human DNA polymerase eta in Escherichia coli
  Gruz Petr and Nohmi Takehiko
 • Supplmental data
 • Vol.34 No.1 2012
 • page 25-33
  Evaluation of In Vivo Mutagenicity by 2,4-Diaminotoluene and 2,6-Diaminotoluene in Liver of F344 gpt delta Transgenic Rat Dosed for 28 Days: A Collaborative Study of the gpt delta Transgenic Rat Mutation Assay
  Hajime Sui, Ryo Ohta, Toshiyuki Shiragiku, Ayaka Akahori, Kenichiro Suzuki, Madoka Nakajima, Hiroyuki Hayashi, Kenichi Masumura, Takehiko Nohmi
  page 34-44
  Evaluation of the in vivo Mutagenicity of Nickel Subsulfide in the Lung of F344 gpt delta Transgenic Rats Exposed by Intratracheal Instillation: A Collaborative Study for the gpt delta Transgenic Rat Mutation Assay
  Tomoyuki Kamigaito, Tadashi Noguchi, Kazunori Narumi, Rie Takashima, Shuichi Hamada, Hisakazu Sanada, Masayuki Hasuko, Hiroyuki Hayashi, Kenichi Masumura and Takehiko Nohmi
 • Vol.31 No.2 2009
 • page 45-53
  Improvement and Evaluation of High Throughput Fluctuation Ames Test Using 384-well Plate with Salmonella typhimurium TA100 and TA98
  Hajime Sui, Kumiko Kawakami, Noriko Sakurai, Takumi Hara and Takehiko Nohmi